град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Техническа методология

Тези универсални апарати са разработени за използването им в инженерната и приложна геофизика за изследване електричните свойства на геоложките разновидности. Известно е, че тези методи с успех се използват за откриване на кухини и водни нива в пластовете. Максималната дълбочина на изследване с предлаганата окомплектовка е до около 160 метра,като може да се увеличи до 240м., при подходящи разноси.

Тези апарати могат да бъдат използвани за реализиране на следните електросъпротивителни методи на прав (постоянен) ток:

– Електротомография (Електропрофилиране)

– Вертикално електрично сондиране (ВЕС)

– Метод на предизвиканата поляризация и кратковременната предизвикана поляризация IP

– Метод на собственото (естественото) електрично поле (по потенциала и градиента на потенциала) SP

– Метод на “електро заредено тяло”

– Методите на сондажната геофизика на прав ток (като регистриращ апарат)

Апаратите с автоматичен комутатор дават възможност да бъдат изпълнени всички схемни модификации (Werner, Schlumberger, Half-Schlumberger, триелектродна дипол-поле поле-дипол, дипол-дипол, поле-поле, диполно-осова, потенциална по SP, по градиента на потенциала SP, върху водни басейни, под вода и други) на горецитираните методи.

Автоматичното прехвърляне на данните в преносим компютър създава условия за обработка и интерпретация на место (in situ) чрез програмните продукти RES1DINV, RES2DINV, RES3DINV, ZOND RES2D, ZOND RES2DA, ZOND RES2.5, ZOND RES3D, ZOND SP2DP, ZOND SP2D, ZONDRES3D, RES2DMOD, RES3DMOD, X2IPI, IPI2WIN, IP1D, IP2D, RockWorks 15, Slicer-Dicer и други.

Косите са изработени от стандартни кабели за 8, 16, 32, 48, 64 и 96 електрода с максимално разстояние между електродите 6 метра.

Апаратите са окомплектовани с два вида електроди: неполяризиращи се електроди Ø 16 (know-how), които се използват като токови и потенциални електроди по схеми, показани по-долу; обикновени неръждаеми хром-никелови електроди Ø 7

Захранващо устройство UPS служи за захранване на апарата и на лаптопа.

grafika1grafika2

 

Станциите подсигуряват контрол на измерените данни и получените резултати за отстраняване на грешките в реално време, като имат възможност за връзка с компютър и офис.

В комутатора се задават предварително комбинациите в табличен вид на Excel от вида:

table22

като има възможност да се запишат до 1000 комбинации, които се прехвърлят от компютъра в апарата. Паметта може да бъде разширена до 5000 или повече комбинации по желание.

Резултатите от измерването се записват в електронна таблица Excel в апарата, като могат да се наблюдават в реално време на дисплея на компютъра и контролера.

Тази таблица Excel има вида:

tablica-new

където в отделните колони се записва номер N на измерването; дата; час в секунди; номер на схемно разположение на електродите; ток в mA; фон SP в mV за определено време, което е зададено и резултатите се измерват в три равни интервала на зададеното време; три колонки за измерване в точно определено време на ΔU след включване на тока до 180 sec, като след всяка колонка следва друга, в която е изписано времето на направените измерванията на ΔU; колона, в която е изписано времето за протичане на тока и зареждане на предизвиканата поляризация IP в sec; колона за зададеното време за интегриране на IP в sec; десет колонки със стойностите на IP в равни интервали на зададеното време за интегриране на IP в sec; интегрална стойност на предизвиканата поляризация за определеното време, задръжка (времето, след което започва записването на IP, след изключване на тока) до 100 sec през 100 msec.

Паметта на таблицата в контролера е 1000 броя измервания като след изчерпването им започва да записва отначало върху първите измервания. Паметта може да бъде разширена до 5 000 или повече комбинации по желание. В компютъра могат да се записват неограничен брой резултати.

Със съответна програма за определена схемна модификация автоматично може да се пресмята SP потенциала, като при измерване само на SP, по схема на потенциала и на градиента на потенциала, се задава на апарата да протича ток I = 0 или да протича ток за време T = 0.  Пресмята се и привидното електрично съпротивление ρпр.= ΔU/ I и предизвиканата поляризация IP, η= ΔU/ U и се подготвя файл за обработка с програмите RES2DINV, RES3DINV, ZOND RES2D, ZOND RES2DA, ZONDRES2.5, ZONDRES3D, ZONDSP2DP, ZONDSP2D, ZONDRES3D, RES2DMOD, RES3DMOD, X2IPI, IPI2WIN, IP1D, IP2D, RockWorks 15, Slicer-Dicer и други, за получаване на електроразрез, томографски разрез и аксонометричен изглед в 2D и 3D пространството.

Всички параметри, необходими за изследването могат да се задават от компютъра или от панела за управление на апарата, като се задава и времето между отделните измервания от 1 до 1000 sec с оглед избягване на последвалата предизвикана поляризация.

При подходящо захранване ~ 220 V апаратите могат да работят практически неограничено време.

Примери за приложението на апаратите при решаването на конкретни инженер-геоложки, хидро-геоложки, геоложки и други задачи, могат да се видят в раздела на сайта Решаване на геоложки задачи с електрически и сеизмични методи на приложната геофизика.

Показваме пример за изследване на литоложки разрез с дължина 93 метра на различна дълбочина до 80 метра при едно поставяне на 32 електрода по четири схеми, предварително зададени.

 CH VOD AB-MN3  14 03 13 AB6MСхема дипол – дипол C2C1 P1 P2, дълбочина 6 метра

CH VOD AMNB3  14 03 13ABСхема Вернер – Шлумбержер C1 P1 P2 C2, дълбочина 16 метра

CH VOD AM3  14 03 13ABCСхема поле – поле C1 P1, дълбочина 80 метра

CH VOD VES3 OK-1
Схема вертикално електрично сондиране VES-IP, дълбочина повече от 20 метра

Обслужването на електродите и измерването се извършват от 1 човек и шофьор за по-малко от 100 минути.

Обработката и интерпретацията с гореописаните програми се извършва за по-малко от 60 минути, за четирите схеми.