град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

За нас

Проектирането в строителното инженерство е пряко свързано с геоложките проучвания на терени за строителство. Стандартните методи на инженерната геология за проучване не винаги удовлетворяват нарасналите изисквания за по-прецизни инженерно-геоложки проучвания, а в последно време се оказват и по-трудоемки в сравнение с дистанционните физични методи на приложната геофизика.

Това стана възможно благодарение на техническите постижения на компютърните технологии и приложната геофизика.

През последните години дистанционните физични методи станаха неделима част от проучването за проектиране в строителството, при решаване на задачи на геотехниката, инженерната геология, хидрогеологията, геоекологията, както и при търсене и проучване на автохтонни, скрити под повърхността на земята обекти (археологически и други).

Прилагането и усъвършенстването на новите технологии при геолого-геофизичните проучвания в геотехниката, инженерната геология, хидрогеологията, геоекологията и търсенето на обекти, скрити под повърхността на земята са приоритетни за фирмата.

Фирмата има дългогодишен опит при проучването на льосови и слаби почви, неблагоприятни за строителство с методи на инженерната геофизика.

Повече информация за фирма Геотехникъл и геофизикъл рисърч ЕООД можете прочетете тук.