град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Инженерна Геология

Извършва инженер-геоложки проучвания на площадки за строителство, на сгради и съоръжения всички категории.

Установяване на карстови зони с електротомография в 2D и 3D пространството

G44.jpg

Електропрофил през сух карст

amnbrib

Електропрофил през активен карст (под вода)

g13.jpg

Инженер-геоложки проучвания на срутища, свлачища и други опасни геоложки явления и процеси за литоложко разделяне, дълбочина, наклон на пластовете, както и за оценяване устойчивостта на откосите.

g48.jpg

g5

Литоложко разделяне и установяване наличието на валуни, твърди и водонаситени скали по трасетата на канализационни и водопроводни мрежи в населени места чрез електротомографски профили.

Проучване за проектиране на сметища, утайници, подпорни стени, строителни обекти със специални функции, както за пътното, мостово и железопътно строителство.