град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Електросъпротивителни методи

Електрическите методи са създадени на базата на основен физичен принцип: всичко в природата притежава електрични свойства. Изключение прави вакумът, който не притежава такива свойства.

С подходяща методика и апаратура, тези свойства могат да получат цифрово измерение.

По тези абсолютни или относителни стойности, могат да бъдат разделени геоложките разновидности – по химичен състав, физични свойства, литоложки състав и други.

В геологията тази технология се прилага чрез определяне на различни електрични показатели – съпротивление, проводимост, поляризация, естествено електрично поле, електромагнитно поле, магнитотелурични токове, индуктивност, електрични токове на различни честоти и други в различни модификации в рамките на професията.

Показваме някои приложения на електрични методи на прав ток по съпротивление (проводимост), предизвикана поляризация IP и естествено електрично поле SP в различни схемни модификации, за решаване на инженер-геоложки, хидрогеоложки, проучване на полезни изкопаеми и други геоложки задачи.

CH VOD AM3  14 03 13AB
Основна скала и водно ниво

vetovoam6

Електротомография в глини за установяване на основата геоложка разновидност

1-KNEGA AM4-2A

Разделяне между глини, пясъци и варовик

ETRO2
Установяване на полиметално орудяване