град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Сеизмични методи

Сеизмичните методи на приложната геофизика се използват за определяне скоростите на разпространение на напречните Vs и надлъжните Vp вълни в земните пластове.
Съставените от тях диаграми, графики и други служат за определяне на:

  • Литоложкия разрез – методите на отразените и пречупените вълни, сеизмокаротаж, сеизмична томография, ултразвуково прозвучаване и други;
  • Изчисляване на динамичните сеизмомеханични характеристики на литоложките разновидности, а именно:

→ скорости на разпространение на напречните S и надлъжните P вълни
→ динамичен коефициент на Поасон µ
→ динамичен модул на еластичност Е
→ динамичен модул на срязване G
→ динамичен модул на обемно разширение К
Тези характеристики са основа за изчисляване на редица параметри в геотехниката, инженерната геология, хидрогеологията, сеизмичното микрорайониране, геоекологията и други.
Сеизмичните методи се прилагат в повърхностен вариант (сеизмично профилиране на S и P вълни) и сондажен вариант (сеизмичен каротаж на S и P вълни).

Сеизмо-литоложка колонка

gaz-kolonki-en-2004-Model

Динамични еластични показатели и модули, получени от сеизмокаротаж

Borehole

Depth

Layer

Average bulk density

Acoustic waves velocities

Dynamic Poisson’s Ratio

Dynamic Young’s Modulus

Dynamic Shear Modulus

Dynamic Bulk Modulus

from (m)

to (m)

(g/cm3)

VP (m/s)

VS (m/s)

m

E (MPa)

G (MPa)

K (MPa)

BH1

0

6

СП и насип

1.82

400

180

0.3730

162

59

213

BH1

6

15

Алувиални глини, пясъци, чакъли

1.85

500

300

0.2188

406

167

241

BH1

15

19

Силно окарстени варовици

2.35

2800

1480

0.3061

13447

5147

11561

BH1

19

30

Варовик

2.45

3600

2000

0.2768

25025

9800

18685

 

geop2Апаратура за сеизмично профилиране и сеизмичен каротаж на напречни
S и надлъжни Р вълни

geop3Ултразвукова апаратура за определяне скорости на разпространение на
напречни S и надлъжни Р сеизмични вълни на пробни тела

ultrasounding
Ултразвуково прозвучаване при полеви условия

seisimic-carotage
Сеизмичен каротаж