град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Хидрогеология

Проучвания във водни площи, водонаситени терени, плитки подпочвени води, вододайни зони, проучвания за вода и за сондажи за вода.

Установяване на окарстени зони с електротомография от повърхността на река Дунав.

(Дълбочината до дъното и разположението на линиите се определят с ехолот и GPS система)

VODAGAZAMNB6-2 OkOK

VODAGAZ-AMNB6-10

Установяване на мощността на утайките и литоложкия разрез в язовири от повърхността на водата с електротомография

VODAbaza2

VODAAMNB5

Установяване на водни пластове и литоложски разрези с електротомография

46

Parkingdm2

Фундиране върху плитки подпочвени води, разкрити в горната томография

DSC01170

Електропрофилиране в река Дунав с ехолот и GPS система

100_0367

100_0440