град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Геотехникъл и геофизикъл рисърч ЕООД

Фирмата е с управител инж. Нено Ненов и е със седалище в град Русе, ул. “Света гора” № 7.

Neno Nenov
инж. Нено Ненов

Образование

Висш Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Геоложки факултет, специалност “Геофизични методи на проучване”, инженер-геофизик от 1977 година.

Членство

Ø Член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП – Русе), пълна проектантска правоспособност, секция “Минно дело и геология” 2006 година

Ø Председател на секция “Минно дело и геология” 2006 година (КИИП-Русе)

Интереси

Приложение на дистанционни физични методи в геотехниката и инженерната геология

Ø Инженер-геоложки проучвания на льосовите разновидности със стандартни и геофизични методи

Ø Приложение на сеизмичните методи за определяне на скоростите на разпространение на напречните S и надлъжните Р вълни

Ø Определяне на динамичните характеристики от повърхността и в сондаж

→ динамичен коефициент на Поасон µ
→ динамичен модул на еластичност Е
→ динамичен модул на срязване G
→ динамичен модул на обемно разширение К

Ø Сеизмично микрорайониране на обекти и населени места
Ø Електросъпротивителни методи на прав ток за определяне на физико-механичните свойства на геоложките разновидности за геотехниката, инженерната геология, хидрогеологията, в 1D, 2D и 3D пространство
Ø Електросъпротивителни методи на прав ток за търсене и проучване на обекти, скрити под повърхността на земята (археологически и др.) в 1D, 2D и 3D пространство
Ø Изотопни методи за определяне на обемна плътност γ – γ (гама-гама) и обемна влажност n – n (неутронен-неутронен) на повърхността и в сондаж.

По важни научни публикации

  • Н. Ненов Патент за изобретение № 47612 Патентно ведомство на РБ от 07.02.1995 г.
  • Н. Ненов Патент за изобретение № 45521 Патентно ведомство на РБ от 04.01.1995 г.
  • Н. Ненов 1994 г. Влияние на плътността на льоса върху скоростите на напречните и надлъжните еластични вълни “Българско геофизично списание том XX № 2 БАН гр. София.
  • Н. Ненов П. Стефанов 1992 г. Влияние на водното съдържание на льоса върху скоростите на напречните и надлъжните еластични вълни “Инженерна геология и хидрогеология” № 22 БАН гр. София.
  • Н. Ненов 1989 г. Метод за определяне плътността на скелета на льос с напречни еластични вълни Авторско свидетелство №47612 на Института за изобретения и рационализация на РБ.
  • Н. Ненов П. Карачоров 1989 г. Използване на геофизични методи за определяне на накои физико-механични свойства на пясъчна възглавница под опитен фундамент “Инженерна геология и хидрогеология” № 19 БАН гр. София.
  • Н. Ненов 1988 г. Устройство за възбуждане на напречни сеизмични вълни Авторско свидетелство №45521 на Института за изобретения и рационализация на РБ.
  • П. Дончев Н. Ненов Д. Иванов 1983 г. Ефективност на геофизичните методи при проучване на надгробни могили ( сп. Археология, кн. 3, 1983 г.)
  • П. Дончев Н. Ненов 1981 г. Търсене и проучване на археологични обекти в куполна могила по геолого-геофизични признаци. Национален симпозиум (Физични методи за откриване, изследване и опазване на паметниците на културата гр. София)